Το corpus ελληνικών μεταφράσεων έργων του Αυγουστίνου που αφιερώνει στην αυτοκράτειρα Ελένη Καντακουζήνη ο βυζαντινός λόγιος Δημήτριος Κυδώνης

Άννα Κόλτσιου-Νικήτα

Περιληψη


Στην επιστολή 25 (Loenertz) που ο Δημήτριος Κυδώνης στέλνει στην αυτοκράτειρα Ελένη κάνει λόγο για μια δική του μετάφραση έργων του Αυγουστίνου, την οποία αφιερώνει στην αυτοκράτειρα. Στην παρούσα εργασία επιχειρούμε να προσδιορίσουμε ποια μπορεί να είναι αυτή η μετάφραση. Αξιοποιούμε τις πληροφορίες που μας παρέχει η επιστολή και συνυπολογίζουμε εσωτερικές μαρτυρίες από άλλα έργα του Δημητρίου Κυδώνη, τα δεδομένα της χειρόγραφης παράδοσης της μετάφρασης, αλλά και στοιχεία από τη ζωή του μεταφραστή που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη μεταφραστική του εργασία. Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για τη μετάφραση όχι ενός μεμονωμένου έργου, αλλά ενός corpus που προέκυψε από τη συνένωση τριιύν έργων του Αυγουστίνου (Sententiae, De fide ad Pet rum, Contra Iu- lianum) που συνιστοΰν μια συνοπτική έκθεση δογματικής. Ο Δημήτριος με τον τρόπο αυτό επικαλείται τη μαρτυρία και το αναγνιυρισμένο κύρος του Αυγουστίνου, προκειμένου να αμυνθεί έναντι της κριτικής που δέχεται την περίοδο αυτή από τους θεολογικούς του αντιπάλους. Τέλος προβαίνουμε στην έκδοση της μετάφρασης του έργου Contra lulianum (;) (Πρός Ίουλιανόν έπίσκοπον).


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.