Το χρησμολόγιον του Νικόλαου Παρπαρίγου εκ νήσου Λέσβου

Αστέριος Αργυρίου

Περιληψη


Ό έλληνικός Κώδικας αριθμ. 928 της Βιβλιοθήκης τής Ρουμανικής ’Ακαδημίας, στό Βουκουρέστι, περιέχει το Χρησμολόγιο ν που κατήρτισε τό 1807, στό ’Ιάσιο, ό έκ Λέσβου όρμώμενος έμπορος Νικόλαος Παρπαρίγος. Συγκείμενος άπό 516 σελίδες, ό χειρόγραφος αύτός κώδικας άποτελεί, μετά άπό τό Χρησμολόγιον του Παϊσίου Λιγαρίδη (1656), την όγκωδέστερη και πλουσιότερη συλλογή έσχατολογικών κειμένων των χρόνων τής Τουρκοκρατίας. Ή σπουδαιότητά του έγκειται έπίσης στό γεγονός ότι, άπαρτισμένο μόλις δεκαπέντε χρόνια πριν άπό την Επανάσταση, τό Χρησμολόγιο φιλοξενεί, στις εκατό τελευταίες σελίδες του, ορισμένα “πατριωτικά” κείμενα τών χρόνων του Νεοελληνικοί) Διαφωτισμοί), μεταξύ των όποιων τά “έπαναστατικά έργα” τοϋ Ρήγα Βελεστινλή.

'Έως σήμερα οι ερευνητές ενδιαφέρθηκαν μόνο γιά τά τελευταία αυτά κείμενα, πρωτίστως γιά ατά έπαναστατικά τοϋ Ρήγα”. Στην παρούσα μελέτη φροντίσαμε, άπό τη μιά μεριά νά καταρτίσουμε έναν όσο τό δυνατό πληρέστερο πίνακα τών περιεχομένων του, άπό την άλλη νά παρουσιάσουμε μέ συντομία και νά παραπέμψουμε στίς τυχόν ύπάρχουσες έγκυρες έκδόσεις τους. Στό τέλος, τά Συμπεράσματα πραγματεύονται την άξία καί τή σπουδαιότητα τοϋ Χρησμολογίου του Παρπαρίγου, έπιμένουν δέ κυρίως πάνω στην Ιδεολογική φόρτιση που σηματοδοτεί ή παρουσία τών έκατό τελευταίων «πατριωτικών» σελίδων σ’ ένα χρησμολόγιο τών προεπαναστατικών χρόνων.


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.