Αρχαιογνωσίας έλεγχος

Νικόλαος Κονομής

Περιληψη


Άπό τον παρακάτω έλεγχο τριών σύντομων άρθρων της Καθηγήτριας Γ. Ξανθάκη-Καραμάνου καθίσταται πέρα για πέρα σαφές (1) ότι δεν ύπηρχε λόγος, για τον όποιο έπρεπε νά γραφούν αυτά τά άρθρα, άφού δεν λύνουν κάποιο πρόβλημα, (2) οί άπόψεις πού εκφράζονται σε αυτά τά άρθρα δεν είναι δικές της - άνήκουν στους κύριους μελετητές της Ελληνικής Ποίησης και έμφανίζονται ώς δικές της -, καί (3) ή Καθηγήτρια Γ. Ξ.-Κ. αδυνατεί νά χρησιμοποιήσει την κατάλληλη ελληνική όρολογία.


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.