Φιλολογικές παρατηρήσεις στην Vita G του Αισώπου

Ιωάννης Πολέμης

Περιληψη


Προτείνονται πέντε διορθώσεις στο κείμενο τής Vita G του Αίσωπου: α. 4, 5-6 (Παπαθωμόπουλος 81) περί αυτόν τύχην άντι για περί αυτόν τύχην, β. 6, 3-6 (Παπαθωμόπουλος 83) λιβαδάτον τόπον κατέληξεν, δς αντί για Χιβάδα τον τόπον κατέλιξεν, <Αΐσωπ>οςγ. 87, 3-4 (Παπαθωμόπουλος 185) αίτησάμενός αντί για κτησάμενοςδ. 88a, 4-6 (Παπαθωμόπουλος 187) προγραφεΐσιν... εύπρεπή, φαύλαςδε τοϊς κακοΐς άποτάσσει άντι για προγρα- φεΐσα ... άπρεπεϊ, φαύλος δε τοϊς κακώσιν υποτάσσει, ε. 91, 2-3 (Παπαθωμόπουλος 191) ώφελίαςάντί για έλενθερίας.


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.