Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Guillaumin, Jean-Yves

  • Τόμ. 39 (2010) - Articles
    Notes sur la traduction de la ‘Consolation de Philosophie’ par Maxime Planude, Editee par M. Papathomopoulos, dans ses rapports avec le texte de Boece
    Περιληψη  PDF